Popis systému a jeho varianty

Systém zateplenia železobetónových nosných stropov a nosných stien na zvýšenie ich požiarnej odolnosti BETA-ROCK pozostáva z tepelno-izolačných dosiek, oceľových kotiev a niekoľkých variantov alternatívnych povrchových úprav. Systém sa aplikuje nasucho bez použitia mokrých procesov. Aplikácia protipožiarnej tepelnej izolácie z kamennej vlny Rockwool hrúbky 60 mm až 150 mm v systéme BETA-ROCK umožňuje:

úsporu vrstvy betónu hrúbky 50 mm až 120 mm na zachovanie rovnakej požiarnej odolnosti pri novej výstavbe, pričom sa výrazne zvýši tepelný odpor takto chránenej železobetónovej konštrukcie,

zateplenie monolitických železobetónových stropov a stien rekonštruovaných objektov a zvýšenie ich požiarnej odolnosti.

Stručný popis komponentov systému:

  1. Tepelno-izolačné dosky Rockwool určené pre kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS): Frontrock MAX E a Fasrock.
  2. Zatlkávacie oceľové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT).
  3. Možnosť úpravy povrchu náterom, nástrekom, výstužnou vrstvou systému ETICS (kontaktný zatepľovací systém), zaveseným podhľadom alebo jeho ponechanie bez povrchovej úpravy.

Základné technické parametre systému sú uvedené v Tabuľke 1 tohto technického listu. Na zaručenie deklarovaných vlastností systému je nutné dodržanie všetkých pokynov uvedených v tomto technickom liste, vrátane postupu montáže.

 

Oblasť použitia

Deklarovaným účelom použitia systému BETA-ROCK je zateplenie vnútorných železobetónových konštrukcií, stropov a stien a zvýšenie ich požiarnej odolnosti pri namáhaní požiarom zo strany umiestnenia tepelnej izolácie. Za stanovených podmienok systém zabezpečuje dosiahnutie vysokej požiarnej odolnosti zatepľovanej konštrukcie (triedy REI 120 až REI 240) pri zachovaní nehorľavosti systému (trieda A1) a druhu konštrukcie DP1. Systém zároveň podstatne zvyšuje tepelný odpor zatepľovaných konštrukcií, pričom neznižuje ich difúzny odpor (priepustnosť pre vodné pary) a prispieva k akustickým parametrom zatepľovaných konštrukcií inherentnou akustickou absorpciou. Systém sa aplikuje len v interiéri budovy. Jeho použitie na vnútorné povrchy obvodového plášťa budovy nemožno odporučiť bez dôkladného tepelno-technického posúdenia takto upravenej konštrukcie v daných podmienkach. Vzhľadom na absenciu lepenia alebo akýchkoľvek iných mokrých procesov aplikácie nie je nutné vykonávať akúkoľvek úpravu povrchu železobetónových konštrukcií, okrem odstránenia prípadných hrubých nerovností povrchu. Systém je určený pre homogénne železobetónové stropy a steny a nie je vhodný na prefabrikované železobetónové konštrukcie s dutinami.

 

Správanie železobetónových konštrucií za požiaru

Akokoľvek sa železobetónová konštrukcia môže javiť bezpečná a stabilná, situácia pri požiari môže vyzerať úplne inak. Železobetón vystavený účinkom požiaru podlieha degradácii povrchu spôsobenej vysušovaním betónu a rýchlym stúpaním parciálnych tlakov vodných pár, čo sa typicky prejavuje “odstreľovaním” častí povrchu betónu. Po odhalení výstuže a jej prehriatím na kritickú teplotu (typicky okolo 480 °C) stráca exponovaná vrstva pevnosť v ťahu, čo sa prejavuje zrýchľujúcim sa priehybom železobetónovej dosky, ktorý spravidla končí náhlym lomom a kolapsom dosky. Situácia sa ešte zhoršuje, keď je železobetónová doska staticky zaťažená, alebo keď je napätie v doske spôsobené i osadením dosky v konštrukcii budovy s obmedzenou schopnosťou tepelnej dilatácie. V praxi taktiež nastávajú časté prípady len miestneho alebo excentrického namáhania konštrukcií požiarom, čo môže spôsobiť nepredvídateľné vanie konštrukcie. Nezávislé požiarne ochranné systémy aplikované na povrch konštrukcií môžu výrazne spomaliť tieto javy a sú významnou poistkou i proti inému než dokonalému vyhotoveniu nosných železobetónových konštrukcií. K dramatickému zníženiu únosnosti takejto konštrukcie môže dôjsť práve pri požiari.

 

Tabuľka 1: Parametre pre vyber vhodneho variantu systemu BETA-ROCK (hodnoty platia pre system bez povrchovej upravy)

Technické parametry systému BETA-ROCK

Vlastnosti

Frontrock MAXE

Fasrock

Hrúbka tepelnej izolácie

60 mm až 150 mm* 60 mm

Rozmer izolačných dosiek (mm x mm)

1000 x 500 1000 x 500

Tepelný odpor (m2.K.W-1) **

2,2 až 4,7 2,0
Deklarovaná tepelná vodivosť λD (W.m-1.K-1) 0,036 0,039
Požiarna odolnosť REI 120 REI 240
Ekvivalentná hrúbka betónu pre požiarnu odolnosť 50 mm až 100 mm pre EI 60 až EI 120 90 mm až 120 mm proEI 60 až EI 240
Trieda reakcie na oheň A1 A1
Druh konštrukcie DP1 DP1
Možné povrchové úpravy

bez úpravy povrchu

 

náter / nástrek

výstužná vrstva ETICS

zavesený podhľad

bez úpravy povrchu

 

náter / nástrek

výstužná vrstva ETICS

zavesený podhľad

Počet kotiev na 1 m2 **** 10 10
Pevnosť železobetónovej dosky v tlaku (MPa)

min. 31,5 pre hr. izolácie 60 - 140 mm

min. 39,5 pre hr. izolácie 150 mm

min. 33,5
Hrúbkaželezobetónovej dosky min. 140 mm min. 140 mm
Objemová hmotnosť železobetónovej dosky (kg/m3)

1845 až 2496 pre hr. izolácie 60 - 140 mm

1928 až 2608 pre hr. izolácie 150 mm

2040 až 2760
 Súčiniteľ zvukovej absorpcie(holá doska) αw (-)  0,65 (H) – pre hr. 100 mm          ---

* Štandardne vyrabane hrubky v danom rozsahu su: 60, 80, 100, 120, 140 mm.

** Pre tepelny odpor železobetonovej dosky R0 = 0,5.m2.K W-1 a deklarovanu tepelnu vodivosť λD izolačních dosiek.

*** Odporučame odskušať a konzultovať s dodavateľom alebo vyrobcom naterovej hmoty/nastreku.

**** Štandardna spotreba pre maximalny rozmer izolačnych dosiek.

Zlepšenie akustických vlastností konštrukcie

Výhodou ochranného systému BETA-ROCK na báze dosiek z kamennej vlny Rockwool je vysoká prirodzená akustická absorpcia materiálu a s ňou súvisiaci príspevok k ďalším akustickým parametrom chránených železobetónových konštrukcií v širokom rozsahu spektra zvuku. Pri tomto systéme dochádza len k absorpcii zvuku a pri variante bez povrchovej úpravy je vylúčená možnosť vzniku akýchkoľvek rezonancií, ktoré môžu zhoršovať nepriezvučnosť. Toto nebezpečenstvo hrozí, keď sa stropy alebo steny obložia tuhými doskovými materiálmi so vzduchovou medzerou.

Najlepšie je absorpcia zvuku zachovaná, keď je povrch izolačných dosiek ponechaný bez povrchovej úpravy. Esteticky zaujímavý povrch je vynikajúcim absorbentom zvuku, čo ocenia najmä užívatelia podzemných garáží, strojovní alebo iných technologických miestností. Obloženie stropov alebo stien takto vysokoabsorpčným materiálom znižuje značne dobu dozvuku v miestnosti a zlepší zrozumiteľnosť komunikácie.

Príspevok ochranného systému BETA-ROCK z kamennej vlny Rockwool na zvýšenie vzduchovej alebo krokovej nepriezvučnosti konštrukcie je nutné kvantifikovať individuálnym posúdením celej skladby chráneného stropu príp. steny na základe vlastností jednotlivých vrstiev konštrukcie, eventuálne výpočtom, najlepšie však meraním v laboratóriu alebo priamo na stavbe.

Niektoré z možných povrchových úprav majú potenciál významne ovplyvniť akustické vlastnosti konštrukcií chránených systémom BETA-ROCK, a to oboma smermi. Stručný prehľad je uvedený v tabuľke 2.

Tabuľka 2: Možnosti povrchovych uprav a ich vplyv na vlastnosti systemu BETA-ROCK

Možnosti povrchových úprav systému BETA-ROCK

Požiadavka

náter (nástrek) farvou

výstužná vrstva ETICS* (s perlinkou) zavesený podhľad

Hrúbka

bez vplyvu podľa systému ETICS podľa systému podhľadu

Tepelný odpor

bez vplyvu bez vplyvu bez významného vplyvu**

Vzduchová nepriezvučnosť

bez vplyvu významný vplyv*** významný vplyv***
Kročejová nepriezvučnosť bez vplyvu významný vplyv*** významný vplyv***
Akustická absorpcia / zníženie doby dozvuku spravidla zhoršenie apravidla zhoršenie podľa povrchu a typu podhľadových dosiek
Požiarna odolnosť podľa EN 13501-2 bez vplyvu bez vplyvu bez vplyvu (max. 4 závesy na 1 m2)
Trieda reakcie na oheň podľaEN 13501-1 A1 pre vrstvu nátěru max. 1 kg/m2a max. 1 mm vrstvy v suchom stave podľa systému ETICS podľa systému podhľadu
Druh konštrukcie podľa STN 73 0810**** DP1 pre max. 1 kg/m2 a max. 1 mm vrstvy v suchom stave

DP1 pre systém triedy reakcie na oheň A1/A2

DP1 pre podhľad s komponentmi A1/A2

* Predpoklada sa použitie povrchovych vrstiev, ktore su certifikovane v kontaktnych zatepľovacich systemoch (ETICS).

** Zvyšenie tepelneho odporu systemu materialom podhľadu a zaroveň jeho zhoršenie učinkom zavesov je nutne posudiť individualne; všeobecne nejde o podstatne zmeny.

*** Učinkom možnych rezonancii je možne i zhoršenie danej vlastnosti; odporuča sa vykonať odborne posudenie alebo akusticky vypočet, najlepšie však meranie na systeme vratane povrchovej upravy.

**** Ine pripady je nutne posudiť ako celok na zaklade skušok reakcie na oheň pre system vratane povrchovych uprav, alebo pre jeho všetky vyznamne zložky.

 

Zvýšenie tepelného odporu konštrukcie

Na rozdiel od protipožiarnych ochranných systémov na báze tuhých doskových materiálov, príp. z minerálnych vláknitých dosiek extrémne vysokej objemovej hmotnosti a nízkej hrúbky, systém BETA-ROCK umožňuje skutočné zateplenie chránených konštrukcií a širokú variabilitu riešení podľa požadovanej hodnoty tepelného odporu konštrukcie. Tabuľka 1 uvádza typické hodnoty tepelného odporu chránených železobetónových stropov alebo stien, ich pôvodná hodnota tepelného odporu sa tu predpokladá R0 = 0,5.m2.K W-1. V závislosti od použitého izolačného materiálu a jeho hrúbky je možné docieliť zvýšenie tepelného odporu až do rádu desaťnásobku, na úroveň hodnoty blízkej UN = 0,2 W.m-2.K-1, čo je hodnota postačujúca pre energeticky vysokoúsporné budovy. Už v základnej verzii s minimálnou hrúbkou tepelnej izolácie 60 mm je takmer zaručená hodnota tepelného odporu na úrovni minimálne RN = 2.m2.K W-1.

Kotvenie

Tepelné izolačné dosky sa vsystéme BETA-ROCK montujú na nosnú konštrukciu len oceľovými kotvami na sucho bez akýchkoľvek mokrých procesov. Navŕtaný otvor pre kotvy musí mať priemer stanovený výrobcom kotiev, spravidla 8 mm, pričom dĺžka kotiev musí umožňovať hĺbku kotvenia v betónovej konštrukcii aspoň 50 mm a otvor sa predvŕta do hĺbky o min. 10 mm väčší než je hĺbka kotvenia.

Systém umožňuje použitie nasledujúcich typov kotiev (s uvedením výrobcu): IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO), ISOMET (SPIT). Ide o zatĺkacie oceľové kotvy zpozinkovaného oceľového plechu. Možno použiť i nerezové zhotovenie kotiev. Zatlčenie kotvy je nutné vykonať pokiaľ možno presne do roviny povrchu izolačných dosiek. Najmä pri materiáli Frontrock MAX E nesmie dôjsť kzatlčeniu kotvy pod rovinu povrchu dosky o viac než niekoľko milimetrov (hrozí riziko prelomenia vrchnej tuhej vrstvy).

 

Pre všetky izolácie, ktoré budú opatrené cementovou stierkou s vloženou výstužnou sieťkou, ktorá je v tomto prípade povinná, je nutné použiť systémové izolačné taniere (od príslušného výrobcu kotiev) pre zväčšenie priemeru taniera kotvy aspoň na veľkosť 80 mm.

 

Rozmiestnenie kotiev pre izolačne dosky Frontrock MAX E a Fasrock:

Max. rozmer (1000 x 600) mm

 

 

Betarock 600x1000

Max. rozmer (500 x 600) mm

Betarock 500x600

 

Najmenší rozmer izolačnej dosky nesmie byť menší než 150 mm. Pre dosky s dĺžkou 500 mm a menej sa použijú 4 kotvy. Pre väčšie dosky je nutné použiť 5 kotiev.Pri kladení izolačných dosiek nesmie dôjsť k vzniku krížových škár a vzájomné posunutie dosiek na väzbu vradoch medzi sebou sa odporúča dodržať aspoň o 150 mm. Dosky sa pokladajú tak, aby ich styk zostal bez viditeľných škár.

  

Orientácia dosiek a možnosti povrchových úprav

Tepelnoizolačné dosky Frontrock MAX E a Fasrock je možno ponechať bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Izolačné dosky sa odporúča orientovať tak, aby na pohľadovej strane ochranného systému zostal viditeľný povrchový raster (uzavretá lisovaná vláknitá štruktúra). V prípade izolačných dosiek Frontrock MAX E je nutné dodržať túto orientáciu nielen z estetických, ale i z funkčných dôvodov. Na pohľadovej strane opatrenej rastrom zostane v tomto prípade viditeľná potlač každej dosky “ROCKWOOL TOP”.

Vprípade potreby je možné použiť pod vnútorný náter, maľbu alebo fasádnu farbu príslušný podkladový penetračný náter / nástrek. Pre nanášanie je možné použiť dostatočne kryciu, avšak lubovoľnú fasádnu alebo vnútornú farbu či maľbu bez obmedzenia (certifikovanú pre stavebné účely).

Povrch dosiek možno v prípade potreby upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

Náterom naneseným valčekom, štetkou alebo striekacou pištoľou. Typ náteru a spôsob aplikácie odporúčame odskúšať vopred. Tento typ povrchovej úpravy je vinteriéri vhodný pre všetky materiály, najmä Frontrock MAX E a Fasrock.· Výstužnou (armovacou) vrstvou zlepiacej hmoty, výstužné sieťky (perlinky) a omietky. Odporúčame aplikáciu len takých kombinácií materiálov a ich spôsobu aplikácie, ktoré sú súčasťou certifikovaných kontaktných zatepľovacích systémov ETICS s príslušnými materiálmi Rockwool: Frontrock MAX E, príp. Fasrock.

V miestach s vysokými nárokmi na estetiku príp. v miestach umiestnenia stropných podhľadových svietidiel alebo technologických vedení s požiadavkami na ich zakrytie, možno umiestniť zavesený podhľad so závesnými prvkami prechádzajúcimi ochrannými protipožiarnymi systémami. Aplikácia podhľadu sa v tomto prípade nelíši od aplikácie podhľadu k pôvodnému stropu. Podmienkou na zachovanie platnej klasifikácie požiarnej odolnosti ochranného systému je dodržanie plošnej hustoty závesných zariadení na max. 4 ks na 1 m2 a taký spôsob aplikácie, ktorý inak nenaruší protipožiarny ochranný systém BETA-ROCK. Dĺžka závesných prvkov ani ich typ nie sú obmedzené. Musia byť však dodržané technické podmienky výrobcu použitého závesného podhľadu, resp. výrobcu nosného rastra pre podhľad.

 

Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501-1

Tepelnoizolačné dosky sú klasifikované podľa reakcie na oheň v zmysle normy STN EN 13501-1 ako A1 (celkom nehorľavé). Táto klasifikácia bola vykonaná a jej platnosť je sledovaná v procese certifikácie tepelno-izolačných materiálov podľa STN EN 13162 (značenie CE). Ako nehorľavé – A1 podľa STN EN 13501-1 – sú podľa definície klasifikované aj materiály kotevných prvkov (pozinkovaná oceľ, príp. nehrdzavejúca oceľ).

 

Vlastnosti kamennej vlny Rockwool

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť. Odolnosť proti alkáliám.

 

Druh konštrukcie podľaSTN EN 13501-1

Pretože sú všetky prvky systému klasifikované ako nehorľavé, systém bez povrchových úprav ako celok aplikovaný na železobetónovej doske vyhovuje obidvom definíciám druhu konštrukcie D1 podľa STN EN 13501-1 (pre nové budovy aj zmeny stavieb). Aby bolo možné klasifikovať systém s prípadnou povrchovou úpravou ako D1, tieto úpravy musia spĺňať nasledujúce podmienky:

Náter / nástrek aplikovaný na povrchu musí mať najvyššiu plošnú hmotnosť v suchom stave 1 kg/m3 a škrupina náteru (vrátane eventuálnej penetrácie) musí mať celkovú hrúbku nanajvýš 1 mm.

Zavesený podhľad musí mať všetky komponenty (významné zložky v zmysle definície STN EN 13501-1) triedy A1 alebo A2-s1,d0.

Výstužná (armovacia) vrstva v systéme ETICS, certifikovanom stepelno-izolačnými doskami Frontrock MAX E, príp. Fasrock, musí mať ako celok triedu reakcie na oheň A1, príp. A2 (s akýmikoľvek doplnkovými klasifikáciami na tvorbu dymu / padajúcich častíc).

 

Požiarna odolnosť podľa STN EN 13501-2

Systém protipožiarnej ochrany BETA-ROCK bol skúšaný na požiarnu odolnosť v rôznych variantoch podľa noriem XP ENV 13381-3 a klasifikovaný podľa tej istej normy a podľa EN 13501-2 spoločnosťou Efectis vMetz, Francúzsko. osúdenie systému podľa tried STN EN 13501-2 a STN P ENV 13381-3 vykonala akreditovaná skúšobňa a autorizovaná osoba FIRES s.r.o. Batizovce, v dokumente Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou podľa EN 13501-2 a ENV 13381-3, č. FIRES-JR-031-10-NURS. Pre izolačné materiály Frontrock MAX E a Fasrock bolo posúdenie vykonané na základe skúšok alternatívnych materiálov Rockwool s vyššími než deklarovanými triedami požiarnej odolnosti a menšou plošnou hustotou kotevných prvkov.

 

Na účely vykonania výpočtu podľa Eurokódov sú na vyžiadanie k dispozícii údaje o teplotách pod povrchom železobetónovej dosky podľa STN P ENV 13381-3 pre medzné teploty 300°C až 650°C. Pre bežné prípady postačia pravidlá priamej aplikácie výsledkov skúšok požiarnej odolnosti, ktoré sú obsiahnuté v Tabuľke 1.

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných vdobe vydania. Vzhľadom kneustálemu vývoju materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.