Popis výrobku

Kazetový systém ROCKPROFIL predstavuje systém opláštenia a tepelnej, protipožiarnej a akustickej izolácie obvodových vonkajších stien alebo vnútorných stien a priečok stavebných objektov. Skladá sa zo stenových nosných kazetových profilov (dodávatelia Kovové profily Praha alebo Haironville Bohemia CZ České Budějovice), jednoúčelových jednovrstvových izolačných dosiek z kamennej vlny s organickým spojivom a hydrofobizáciou Airrock ND (pre ROCKPROFIL – dodávateľ Rockwool) a špeciálnych odstupových skrutiek typu SDC2 (výrobca SFS Intec Praha) na kotvenie vonkajšieho variabilného pohľadového obkladu (plech tvarovaný – trapézový alebo oblý, vonkajšej kazety a pod.). Vonkajší obkladový tvarovaný plech môže byť montovaný s vlnami orientovanými vodorovne i zvislo. Na vodorovné kladenie vonkajšieho obkladu sa systém doplňuje vnútorným nosným prvkom – profilom OMEGA. Príslušenstvom kazetového systému ROCKPROFIL je bežný tesniaci, kotviaci a spojovací materiál a kompletačné klampiarske prvky podľa návrhu projektanta danej stavby.

PODKLADOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Kazetový systém ROCKPROFIL je možno uchytiť na oceľový, železobetónový i drevený skelet stavieb. Pri kotvení kazetových profilov je nutné použiť dostatočne silnú a pružnú tesniacu pásku na zamedzenie infiltrácie vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím na stĺpoch stavby, rovnako tak pri tesnení jednotlivých etáží kaziet nad sebou (vložením do tvarovaných zámkov alebo drážok). Nosné stĺpy a medzistĺpiky, ku ktorým sa kazety kotvia, musia byť čo najlepšie vyrovnané do lícovej roviny opláštenia - kazety nemožno podkladať, preto ich vonkajšie líce kopíruje prípadné nerovnosti v skelete. Príslušný kotevný materiál a jeho po - četnosť predpisuje projektant v závislosti na zaťažení stien (nasávanie a tlak vetra podľa ČSN EN 73 0035), vlastná hmotnosť stenového kazetového systému ROCKPROFIL vrátane vonkajšieho obkladu, prípadné prvky umiestené na fasádu (svetlá, konzoly, reklamy a pod.), nech už ide o kotvenie skrutkovaním, vstrelovaním alebo iným spôsobom.

IZOLÁCIA AIRROCK ND PRE ROCKPROFIL

Izolačné vlastnosti (súčinitele priestupu tepla U) kazetového systému ROCKPROFIL sú stanovené pomocou praktického premerania kompletných veľkoplošných vzoriek kazetových stien v klimatizačnej komore Weiss v CSI, a.s. Praha a doplnené pre ďalšie hrúbky izolácií a kaziet interpoláciou a extrapoláciou výsledkov. Meranie vychádzalo z meracích postupov podľa ČSN EN 12664 a ČSN EN 675, vyhodnotenie sa vykonalo podľa ČSN EN ISO 10077-1 a -2 alebo podľa EN ISO 12567-1. Dobré tepelno-izolačné vlastnosti stien boli dosiahnuté celoplošným prekrytím nosov kaziet súvislou tepelnou izoláciou v hrúbke 40 mm. Jediným narušením systému tepelnými mostmi sú bodové kotevné spoje vonkajšieho obkladu, ktoré sú zahrnuté v rámci meraných vlastností systému. Tepelno-izolačné dosky Airrock ND (pre ROCKPROFIL) sú vyrobené narezaním drážky pozdĺž dlhšej hrany izolačnej dosky do hĺbky 40 mm od jedného líca dosky. Tento zárez obopne nos kazety a zaistí presah izolácie o 40 mm cez rovinu nosov kaziet. Pri vkladaní izolačných dosiek je treba dbať na starostlivé vyhotovenie spojov, dosky dotlačovať na seba, aby medzi nimi nevznikali
žiadne medzery a kontrolovať ich dosadnutie v etážach okolo nosov kaziet, kde nesmie vzniknúť žiadna škára. Tomu je uspôsobená izolačná doska Airrock ND (pre ROCKROFIL), ktorej šírkový modul činí 610 mm, zatiaľ čo menovitý modul kaziet je 600 mm. Na želanie môže byť izolácia dodaná s vrstvou netkanej čiernej (alebo bielej) textílie na jednom povrchu – označenie dosiek je Airrock ND FB1 – s čiernou netkanou textíliou (FW1 – s bielou netkanou textíliou).

ŠPECIÁLNY SPOJOVACÍ MATERIÁL

Vonkajší obkladový plech z pozinkovanej ocele pri zvislo montovanom obklade (alebo vnútorný nosný profil OMEGA pri vodorovne kladenom obklade) sa kotví špeciálnymi odstupovými samovrtnými skrutkami (resp. dvojicami skrutiek pri profiloch OMEGA) typu SDC2. Skrutky sa vyrábajú vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele a tesnenou nerez podložkou (SDC2 – S – S16) alebo z uhlíkovej pozinkovanej ocele a tesnenou hliníkovou podložkou (SDC2 – T – A16), a to so šesťhrannou hlavou alebo s nízkou plochou hlavou označenou „irius“, všetky s jednotnou veľkosťou 5,5 x 63 mm. Táto skrutka v štyroch vyhotoveniach a jedinom rozmere zachováva pri zaskrutkovaní do nosov kaziet fixnú dištanciu 40 mm medzi nosom kazety a vnútornou stranou plechového prvku, ktorý sa upevňuje, pritom po zafixovaní upevňovaný i podkladový prvok zaskočí do priestoru bezzávitových zón skrutky za každým závitom – závit sa nedá strhnúť ani skrutku nemožno bežným spôsobom vyskrutkovať alebo vytiahnuť. Pre montáž odporúčame používať samosvorný skrutkovací nadstavec – pre skrutku so šesťhrannou hlavou typ E 480, pre hlavu L12 systému SFS-irius nadstavec E 420.

POŽIARNA KLASIFIKÁCIA

Kazetový systém ROCKPROFIL so zvislým kladením trapézového plechu bol odskúšaný spoločnostou FIRES, s.r.o. Batizovce, Slovenská republika, autorizovanou osobou reg. Č. CIS 01/1998, č. protokolu FIRES-FR-034-06-AUNS. Výsledkom skúšok je nasledujúca požiarna klasifikácia:

Zaťaženie požiarom zvnútra (oheň pôsobí na kazety): EW 120 minút, EI 30 minút
Zaťaženie požiarom zvonku (oheň pôsobí na trapézový plech): EW 120 minút, EI 45 minút

 

ZÁVÄZNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE SYSTÉMU
časťč.popis – charakteristikajednotkahodnota alebo jej štandardný rozsah
kazety 1 odporúčaná minimálna hrúbka plechu kaziet Mm 0,75
2 hĺbka kaziet Mm H = 80 - 160
3 výškový modul kaziet Mm 600
izolácia 3 prekrytie nosa kazety spojitou izoláciou s hrúbkou (odstup) Mm 40
4 počet vrstiev izolácie -- 1
5 rozsah celkovej hrúbky izolácie Mm t = 120 - 200
kotvenie obkladu špeciálny spojovací materiál: samovrtné odstupové skrutky SDC2
6 skrutka z nehrdzavejúcej ocele SDC2 – S – S16 Mm povinné predvŕtanie vrtákom Ø 6,5
7 skrutka z uhlíkovej pozinkovanej ocele SDC2 – T – A16 -- bez predvŕtania
8 počet skrutiek v kotevnom spoji – vertikálny obklad Ks 1
9 počet skrutiek v kotevnom spoji – pre vodorovné obklady Ks 2
10 jednotný rozmer odstupových skrutiek Mm 5,5 x 63
hrúbky plechov minimálna hrúbka plechu ostatných komponent
11 vonkajší obklad – oceľový pozinkovaný plech Mm 0,75
12 vonkajší obklad – hliníkový plech (zliatina) Mm 1,00
13 vnútorná konštrukcia – profil OMEGA Mm 1,25
14 oporný prvok – priebežný (sokel, atika), oceľ pozinkovaná Mm 1,25

Pozn.: v prípade odchýlok od záväzných podmienok uvedených vyššie v tabuľke neplatia atestované hodnoty vlastností kazetového systému ROCKPROFIL (atesty tepelných vlastností a požiarna klasifikácia).

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach systémov platných v dobe vydania. Vzhľadom
na neustály vývoj materiálov a systémov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.