Ploché strechy 

Spádový systém ROCKFALL obsahuje:rockfall vid

 • ROCFALL spádové a podkladné dosky
 • ROCKFALL dvojspádové kliny
 • ROCKFALL protispádové dosky
 •  

  Ukážka spádovania plochej strechy systémom ROCKFALL - animačné video

  ROCKFALL dvojspádové kliny  

  Systémovo slúžia k vytvoreniu spádu vo vodorovnom úžľabí plochej strechy za účelom plynulého odtoku srážkovej vody k strešným vpustom.  

   

  ROCKFALL dvojspádové kliny SKDľžka (mm) Šírka (mm)Hrúbka(mm)
  ROCKFALL dvojspádový klin diel  "a"  1 000  0/250  0/20/0
  ROCKFALL dvojspádový klin diel  "b"  1 000  250/500  40/20/0/0
  ROCKFALL dvojspádový klin diel  "c"  1 000  500  60/40/20/0 

  ROCKFALL dvojspádový klin diel  "d"

   1 000  500  80/60/40/20 

  ROCKFALL dvojspádový klin diel  "e"

   1 000  500  100/80/60/40

  ROCKFALL dvojspádový klin diel  "f"

   1 000  500  120/1000/80/60
  ROCKFALL podkladná doska P  1 000  500  80
       kliny-system

  Technické parametre - prvky spádového systému ROCKFALL

  ParameterOznačenieHodnotaJednotkaNorma
  Trieda reakcie na oheň - A1 - STN EN 13501-1
  Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,040 W.m-1.K-1 STN EN 12667
  Napätie v tlaku pri stlačení 10 % σ10 70 kPa STN EN 826
  Pevnosť v ťahu kolmo k doske σmt 15 kPa STN EN 1607
  Bodové zaťaženie  Fp 650  N STN EN 12430
  Krátkodobá nasiakavosť Wp ≤ 1 kg.m-2 STN EN 1609
  Dĺhodobá nasiakavosť Wlp ≤ 3 kg.m-2 STN EN 12087

  ES certifikát zhody

  1390-CPR-0452/16/P ; 1415-CPR-3-(C-7/2010) 

  Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha

     

  V tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.