Popis výrobku

Tuhá doska z kamennej vlny (minerálnej plsti) spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná, s povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou.

Oblasť použitia

OBLASŤ POUŽITIA 

Doska STEPROCK HD4F je určená pre stavebné tepelné a akustické izolácie plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej a vzduchovej nepriezvučnosti. Doska je vhodná pre ťažké plávajúce podlahy s liatou anhydritovou vrstvou o min. hrúbke 35 mm alebo pre podlahy s armovanou betónovou roznášacou vrstvou o min. hrúbke 50 mm, kde plošné zatiaženie neprekročí 400 kg/m3. Doska je vhodná i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacími vrstvami, napr. s doskami OSB 3. Je určená i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacími doskami Fermacell 2E22, kde plošné zatiařenie neprekročí 300 kg/m3.  

VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL

Tepelnoizolačné schopnosti. Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru. Zvuková pohltivosť. Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná. Paropriepustnosť. Rozmerová stálosť.

 

TECHNICKÉ PARAMETRE
VlastnosťOznačenieHodnota
Reakcia na oheň STN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti  λD  0,039 W.m-1.K-1
Trieda tolerancie hrúbky  --  T6
Rozmerová stabilita pri určenej teplote  DS(70,90)  ≤ 1 %
Napätie v tlaku pri stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  ≥ 30 kPa
Krátkodobá nasiakavosť  WS   ≤ 1 kg.m-2
Dynamická tuhosť (s´)*  SD  30 MN/m3 pre hr. 20 mm
 20 MN/m3 pre hr. 30 mm
 16 MN/m3 pre hr. 40 mm
 14 MN/m3 pre hr. 50 mm
 12 MN/m3 pre hr. 60 mm
Faktor difúzného odporu  (µ)  MU  1

Zaťaženie stavby vlastnou váhou podľa  STN EN 1991-1-1

 max. 1,472 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0323/12/P
Systém riadenia kvality  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém starostlivosti o životné prostredie  ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162, EN 13172
Kód výrobku  MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,90)-CS(10)30-WS-SDi*-MU1

Pozn.: Skladba podlahy musí byť prispôsobená podmienkam výrobcu alebo dovozcu nášlapnej podlahovej vrstvy. Pre zaťaženie podlahy do 300 kg/m2 sa spravidla používajú dve nosné dosky typu OSB alebo jedna doska Fermacell 2E22. Pre zaťaženie podlahy do  400 kg/m2  sa zpravidla používá vrstva nosnej betónovej armovanej dosky o minimálnej hrúbke 50 mm alebo liata anhydritová vrstva o min. hrúbke 35 mm. V prípade pochybností o dostatočnej tuhosti je nutné toto konzultovať so statikom. Izolácia STEPROCK HD4F  odporúčame klásť v jednej vrstve izolácie.  

BALENIE

Dosky STEPROCK HD4F sú balené do polyetylénovej fólie s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku.  

Hrúbka (mm)Šírka (mm) Dĺžka (mm)m2/balenie m2/paleta
2060010007,2144
306001000696
4060010003,672
5060010002,457,6
6060010002,448

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností. Pre aktuálne informácie kontaktujte obchodných zástupcov.