Popis výrobku

Lepidlo Conlit Fix je anorganické nehorľavé systémové protipožiarne pastovité lepidlo na báze kremičitanu sodného a kaolínu riediteľné vodou pre spájanie a lepenie protipožiarnych dosiek a pásikov (dielikov) Conlit 150 (ALS) a Conlit Ductrock 60, 90 a 120 a požiarnych potrubných púzdier Conlit PIPO ALS. Conlit Fix je riediteľný čistou vodou.

Oblasť použitia

Lepidlo je určené pre protipožiarne izolácie v schválených systémoch požiarnej ochrany stavieb (nosné oceľové konštrukcie – stĺpy, nosníky, prievlaky, betónové stropy, požiarne dvere a vráta, vzduchotechnické potrubia a pre požiarne odťahy – odvetranie stavieb, požiarne hasiace potrubia, potrubné priestupy a pod.). Lepidlo Conlit Fix je možné optimálne aplikovať v rozmedzí teplôt +10 až +20 °C, minimálna teplota pri schnutí +5 °C.

Vlastnosti výrobku

Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru až do teploty 1200 °C. Lepidlo nemá intumescentné účinky a pri schnutí (tuhnutí) nemení svoj objem – nezmršťuje sa. Pri schnutí a po zaschnutí nie je odolné voči kvapalnej vode. Za mokra je alkalické, pri postriekaní môže poškodit sklené, keramické a iné povrchy.

  

Spracovanie

Pred použitím je nutné lepidlo dobre rozmiešať (napr. pomocou miešacej vrtule na vŕtačke alebo miešadla na farbu). Do zmesy nie je povolené pridávať iné prísady. Lepené plochy, napr. oceľové diely, musia býť suché, bez prachu a zbavené oleja a podobných separačných prostriedkov. Rezné plochy protipožiarnych izolácií Rockwool musia býť zbavené prachu. Lepené plochy nesmú býť vystavené tečúcej vode, napr. atmosferickým zrážkam alebo silnej kondenzácii vodných pár, inak hrozí nebezpečenstvo vymytia lepidla. Lepidlo je možné nanášať maliarskou špachtľou, murárskym hoblíkom alebo zubovou stierkou alebo pomocou vytlačovacej pištole z rukávca (do špár a úzkych štrbín). Pri prerušení práce sa doporučuje chrániť lepidlo vo vedre proti vyschnutiu vekom. Lepidlo se nanáša na obe lepené plochy, vo vrstve cca 1 – 2 mm hrubej. Lepené plochy musia býť pritlačené a stabilizované proti vzájomnému pohybu po dobu schnutia (viazacím drôtom, klincami, skrutkami a pod.). Doba schnutia je cca 12 hodín pri teplote +20 °C, dobrom prístupe vzduchu ku spoju a relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %, za iných podmienok môže byť adekvátne odlišná.

Po zaschnutí sa spoje prelepia hliníkovou páskou alebo hliníkovou páskou s výstužnou sklenou mriežkou (páskou ALS).

Pokiaľ lepidlo vo vedre zmrzne, je nutné ho rozmraziť, vytemperovať a potom dôkladne premiešať – opätovné spracovanie po rozmrazení je opakovane možné bez následkov na kvalitu lepidla.

Pri práci sa musí používať ochranný odev a pracovné rukavice, prípadne pri práci nad hlavou a pri miešaní tvárový štít a čiapka – zabráňte kontaktu s kožou, sliznicami a očami. Postriekané náradie a pomôcky je možné vyčistiť ihneď za mokra (napr. vodou a kartáčom), zaschnuté pracovné odevy je nutné namočiť na 24 hodín do vody a lepidlo odstrániť prepratím v čistej vode.

 

Balenie a skladovanie

Lepidlo Conlit Fix – vedrá po 20 kg sú balené voľne na palety s označením výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Na želanie sa Conlit Fix balí tiež do PE rukávca (plastovej hadice) po 1 kg. Tento obal nesmie býť vystavený UV žiareniu.

Conlit Fix

vedro po 20 kg

 PE rukávec (plastová hadica) po 1 kg

 

 

Technické parametre

 Vlastnosť

Označenie

 Hodnota

Jednotka

Norma

Trieda reakcie na oheň --- A1 --- STN EN 13501-1
 Bod tavenia  tt  >1200  °C  DIN 4102
 Merná objemová hmotnosť  ρ  1,6 - 1,8  g.cm-3  ---
 Certifikát  ITB-0970/W  ITB, Warszawa
 Systém riadenia kvality  ISO 9001:2000, certifikát č.  FM 60531  BSI Management Systems, Londýn
 Systém starostlivosti o životné prostredie  ISO 14001:2004 - certifikát č.196281  Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste vypovedajú o vlastnostiach výrobkov platných v dobe vydania. Vzhľadom na neustály vývoj materiálov môže dochádzať k zmenám ich vlastností.